மார்ச் 31ம் திகதி யாழ் ஞானம்ஸ் ஹொட்டேலில் நடைபெற்ற சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் முகாமைத்துவத்துறை தொடர்பான நிகழ்வில் சான்றிதழ்கள் மற்றும் விருதுகள் பெற்ற SIKARAM ACADEMY, School of Hospitality மாணவர்கள்……